EMAIL  Emil Nowiczewski


Równowagowa solubilizacja wybranych sulfonamidów
przez wodne roztwory polietero-mono-oli.

 CZ. II.

WPŁYW SUBSTANCJI POMOCNICZYCH
I PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
NA SOLUBILIZACJĘ TRIMETOPRIMU
PRZEZ WODNE ROZTWORY NIEJONOWYCH TENZYDÓW.

Praca magisterska wykonana w Zakładzie Farmacji Stosowanej
Instytutu Technologii i Chemii Leków,
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Łodzi

Kierownik pracy :    prof. dr hab. n. farm. Marian Mikołaj Zgoda
Opiekun pracy :       mgr farm. Artur Redliński

Panu Profesorowi dr hab. Marianowi M. Zgodzie
składam serdeczne podziękowania za pomoc podczas pisania niniejszej pracy,
za ojcowską opiekę i dobr
e słowo w każdej sytuacji.

Panu mgr farm. Arturowi Redlińskiemu
dziękuję za cenne rady i wskazówki oraz miłą, koleżeńską atmosferę w czasie prowadzenia badań
.

mgr  farm. Emil Nowiczewski


SPIS TREŚCI.

I. WSTĘP

(Cz.1.)
1.1.    Syntetyczne substancje powierzchniowo czynne.
1.1.1. Tenzydy – charakterystyka ogólna substancji powierzchniowo czynnych.
1.1.2. Zastosowanie niejonowych związków powierzchniowo czynnych.

l.2.    Krytyczne stężenie micelarne ( CMC ) i metody jego wyznaczania.

(Cz.2.)
l.3.    Równowaga hydrofilowo-lipofilowa.
1.3.1.HLB – metody wyznaczania.
1.3.2.Krytyczne stężenie micelarne a poziom równowagi hydrofilowo-lipofilowej.

l.4.    Solubilizacja micelarna.
1.4.1.Definicja i mechanizm procesu solubilizacji.
1.4.2.Solubilizacja micelarna lipofilowych związków biologicznie czynnych.

1.5.    Technologia stałych doustnych postaci leków – proces tabletkowania.
1.5.1. Skład i sposób przygotowania masy tabletkowej.
1.5.2. Substancje pomocnicze stosowane w procesie tabletkowania.

1.6.   Trimetoprim, jako składnik preparatów  farmaceutycznych - mechanizm i spektrum działania.

II. CEL PRACY

  1. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA

3.1.  Odczynniki i materiały chemiczne.
3.2.  Aparatura.
3.3.  Metody.
3.3.l. Pomiar napięcia powierzchniowego i wyznaczenie krytycznego stężenia micelarnego Rokacetów, Rokanoli i Synperoników.
3.3.2. Wyznaczanie krzywej wzorcowej trimetoprimu.
3.3.3.Wypływ stężenia ekspozycyjnego tenzydu na ilości zsolubilizowanego trimetoprimu.
3.3.4.Opracowanie i przygotowanie receptury tabletek trimetoprimu 0,lg .
3.3.5.Badanie zależności pomiędzy ilością zsolubilizowanego trimetoprimu ( in subst.) w obecności substancji pomocniczych a stężeniem związków powierzchniowo czynnych.
3.3.6.Badanie zależności pomiędzy ilością zsolubilizowanego trimetoprimu z gotowej postaci leku ( tabletka trimetoprim 0,1 g) a stężeniem związków powierzchniowo czynnych.

IV. OMÓWIENIE WYNIKÓW

(Cz.1.)
4.1. Aktywności powierzchniowe wodnych roztworów Roakcetów, Rokanoli i Pluroników.
4.2. Równowagowa solubilizacja micelarna trimetoprimu przez wodne roztwory związków powierzchniowo czynnych.
(Cz.2.)
4.3. Solubilizacja trimetoprimu w wodnych roztworach tenzydu w obecności składowych formulacyjnych tabletki.
4.4. Ocena zdolności solubilizacyjnych trimetoprimu w gotowej postaci leku, w wodnych roztworach badanych związków powierzchniowo czynnych.

V.  WNIOSKI

VI.  LITERATURA

VII. FOTO Z PRACY


Łódz, 2000

EMAIL

statystyka Licznik odwiedzin