Jarosław Purchla


 

OZNACZANIE ZAWARTOŚCI FLAWONOIDÓW

W KORZENIU LUKRECJI GŁADKIEJ

 

                  Pracę magisterską wykonano

                  w Zakładzie Bromatologii

                  Katedry Toksykologii i Bromatologii

                  Akademii Medycznej w Łodzi

 

                  Kierownik pracy:

                  Prof. dr hab. Anna Wędzisz

 

                  Opiekun:

                  Mgr Agnieszka Stańczyk 

Rok akademicki  2001/2002


 Pani Profesor dr hab. Annie Wędzisz

składam serdeczne podziękowania za naukową opiekę i cenne wskazówki udzielane mi podczas pisania niniejszej pracy.

Pani mgr Agnieszce Stańczyk

za opiekę, pomoc i życzliwość

udzieloną w czasie prowadzenia badań.


SPIS TREŚCI

I.                 Część ogólna (1)

 

1.          Wprowadzenie.

1.1.                 Substancje biologicznie czynne w świecie roślinnym.

1.2.       Substancje podstawowe i wtórne.

1.3.       Flawonoidy.

1.3.1.    Rozpowszechnienie w świecie roślinnym .

1.3.2.    Biogeneza.

1.3.3.    Właściwości fizykochemiczne.

1.3.4.    Właściwości farmakologiczne i lecznicze.

1.3.5.    Znaczenie farmakognostyczne.

1.3.6.    Surowce flawonowe..

1.3.7.    Flawony.

1.3.8.    Flawonole

1.3.9.    Flawanony

1.3.10. Flawanonole

1.3.11. Izoflawony.

I.     Część ogólna (2)

1.3.12. Biflawonoidy

1.3.13. Chalkony

1.3.14. Glikozydoestry flawonoidowe .

1.3.15. Flawonolignany.

1.3.16. Leukoantocyjanidyny.

1.3.17. Antocyjany

1.4.       Metody  oznaczania   jakościowego  i ilościowego flawonoidów

1.5.       Glycyrrhiza glabra L. – lukrecja gładka.

1.5.1.    Znaczenie historyczne.

1.5.2.    Roślina macierzysta.

1.5.3.    Pochodzenie i występowanie.

1.5.4.    Otrzymywanie.

1.5.5.    Wymagania.

1.5.6.    Substancje biologicznie czynne

1.5.7.    Zastosowanie.

II.       Cel pracy

III.     Część doświadczalna (1)

 

3.          Materiał do badań.

3.1.       Oznaczanie wilgoci.

3.2.       Oznaczanie substancji  azotowych.

3.2.1.    Oznaczanie azotu ogólnego – metodą Kjeldahla.

3.2.2.    Oznaczanie azotu  związków  niebiałkowych rozpuszczalnych  w  wodzie – wg  Biełozierskiego i Proskuriakowa.

3.2.3.    Oznaczanie  azotu  związków  niebiałkowych  nierozpuszczalnych  w  wodzie  /chityna/

3.3.       Oznaczanie zawartości substancji tłuszczowych  metodą Soxhleta.

3.4.       Oznaczanie  całkowitej zawartości węglowodanów - metodą Bertranda

3.5.       Oznaczanie zawartości niektórych składników mineralnych  w korzeniu lukrecji metodą AAS.

3.5.1.    Przebieg mineralizacji "na sucho"

3.5.2.    Wykonanie oznaczenia.

III.     Część doświadczalna (2)

3.5.3.    Przygotowanie krzywych kalibracji do oznaczania metali.

3.6.       Oznaczenie zawartości flawonoidów w lukrecji gładkiej.

3.6.1.    Wykonanie  oznaczenia.

3.7.       Identyfikacja flawonoidów.

3.7.1.    Przygotowywanie wyciągu z korzenia lukrecji.

3.7.2.    Reakcje barwne charakterystyczne dla flawonoidów.

3.7.3.    Analiza chromatograficzna flawonoidów.

 

IV. Omówienie wyników i wnioski

 

V. Piśmiennictwo


Łódz, 2002

EMAIL

statystyka